AVG privacy beleid / Online privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Onder de AVG heeft BAS Basketball een informatieplicht. Dat betekent dat BAS Basketball verplicht is om nieuwe en bestaande leden duidelijk te informeren over wat BAS Basketball met uw persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de meest handige manier om hier aan te voldoen. BAS Basketball hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BAS Basketball houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Organisatie van AVG binnen BAS Basketball

 • Vanuit het BAS Basketball bestuur is de ledenadministrateur aangesteld als de functionaris gegevensbescherming/ privacy coördinator. De contributie afhandeling wordt in samenspraak met het bestuur door de penningmeester belegd.
 • Bij het aanmelden als lid van BAS Basketball geeft het lid of zijn/haar ouder/verzorger aan bekend te zijn met onze online privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.
 • Bestaande leden wordt via e-mail gevraagd aan te geven als ze bezwaar hebben tegen de online privacyverklaring en dit dan kenbaar te maken.

Opslag van BAS Basketball gegevens
Het BAS Basketball bestuur legt de informatie (uw persoonsgegevens) vast die op het aanmeldformulier staan in het Sportlink Clubsysteem. Deze informatie is alleen voor het BAS Basketball bestuur toegankelijk.

Gebruik van BAS Basketball gegevens (evt. naar derden):

 • De ledeninformatie wordt opgeslagen in het Sportlink Club Systeem van de Nationale Basketball Bond. Een deel van deze informatie is beschikbaar in de Sportlink APP, Basketball.nl;
 • De ledeninformatie wordt gebruikt voor de Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Een bij NBB aangesloten lid kan zelf persoonsgegevens inzien en wijzigen via de Sportlink APP, Basketball.nl;
 • Bij beëindiging van het BAS Basketball lidmaatschap wordt dit doorgegeven in het Sportlink Club Systeem. De persoonsgegevens blijven conform de wettelijke termijn na beëindiging van het lidmaatschap bij BAS Basketball in het Sportlink Club Systeem opgeslagen voor archivering;
 • Bij verzenden van collectieve e-mails worden de e-mailadressen altijd in BCC gestuurd;
 • Voor de automatische incasso’s worden bankgegevens gestuurd naar de ING Bank;
 • Tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen kunnen foto's gemaakt worden. Deze foto's (eventueel met namen) kunnen gebruikt worden voor promotie en informatieve doeleinden op de BAS Basketball website, Social Media en eventueel in kranten. Voor nieuwe leden wordt op het inschrijfformulier gevraagd toestemming hiervoor te geven.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. De ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger geeft hiervoor bij het aangaan van het lidmaatschap toestemming.

Bewaartermijn
BAS Basketball zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap (datum uitschrijving)
 2. Persoonsgegevens ten behoeve van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen maximaal 1 jaar na datum bewaard worden
 3. Persoonsgegevens in Excel ten behoeve van teamindelingen zullen aan het einde van ieder basketbal seizoen aangepast of verwijderd worden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BAS Basketball van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We kunnen cookies gebruiken om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van B.A.S. Basketball. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. B.A.S. Basketball raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Contactgegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
bestuur@basbasketball.nl.

Klachten
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sponsoren


Lid worden?